Spokepersons

Shri Bhai Jagtap MLC
Bhartiya Kamgar Karmachari Mahasangh, 5, Navalkar Lane, Prarthana Samaj, Girgaon, Mumbai – 400 004.
Tel : 23875434/23855124/26559511 Fax : 26000266
Email : aiccbhaijagtap@gmail.com


Shri Ravi Raja
224, Tarang Bldg., Flat No.1, Tamil Sangam Road, Sion (E), Mumbai – 400 022.
Tel : 24090796
Email : raviraja1960@gmail.com


Shri Arun Sawant
Siddhi palace Bunglow, Polt no. 163,RSC 4, Gorai-1, Borivali (W),Mumbai – 400 091
Email : arunsawantboss@gmail.com


Shri Gajendra Lashkari
Nana Bldg., Gr. Floor, Tardeo Bridge, Near Pandey Girls High School, Mumbai Central, Mumbai.
Tel : 23094529 ® / 23671218 (O)
Email :ghlashkari@gmail.com


Shri Asif Zakaria
Zakaria House, 97prof.Almeda Rd., Bandra (W), Mumbai – 400 050
Email :abzaks@gmail.com